Husorden

Postkasser

Ændring af navn på postkasserne kan ske ved henvendelse til bestyrelsen på islandshus@gmail.com.  For at holde postkasserne så ens, som muligt bør “hjemmelavede” navneskilte ikke anvendes.

Beboere, som ikke ønsker trykte reklamer, opfordres til at anskaffe sig et “Reklamer – Nej tak”-skilt på posthuset.

Affald og storskrald

Der må ikke efterlades affald i opgangene eller i gårdene, og generelt opfordres der til at holde orden og tage ansvar for ryddeligheden overalt.

I affaldsskakterne må der kun nedkastes indpakket køkkenaffald, dvs. en pose med knude på!!

Hvis man skal have en ny skaktnøgle til affaldsskakterne, kan man købe en til 100 kr igennem bestyrelsen.

Alle reklamer og aviser skal smides i papircontainerne og må ikke efterlades ved postkasserne.

Containere til genbrug af glas, flasker mv forefindes både i Bergthorasgade og på parkeringspladsen ved Gunløgsgade.

Storskrald stilles ved den store container på parkeringspladsen ved Gunløgsgade.

En folder med information om, hvor de forskellige affaldscontainere står henne, kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Trappevask

Foregår 1 gang hver 14. dag i sommerperioden og 1 gang ugentlig i vinter perioden.

Rygning

Der må ikke ryges på svalegange, i vaskeriet og i elevatorerne. Cigaretskodder må ikke efterlades i opgange og på matriklen, og de må ikke smides ud af vinduerne.

Cykler og barnevogne

Cykler, barne- og klapvogne må ikke henstilles i opgangene. Der er kælderrum til opbevarelse af disse i cykelkælderen ved nedgangene ved Bergthorasgade og Gunløgsgade.

Det er forbudt at opbevare knallert, scooter eller tilsvarende i kælderen med benzin i tanken.

Støj og larm

Da vægge og lofter er jernbeton, kræves der slagboremaskine med murbor. Denne kan lånes ved henvendelse til bestyrelsen islandshus@gmail.com mod et depositum på 200 kr.

Der må kun bores på hverdage mellem kl 9.00 og 19.00, samt lør-, søn- og helligdage mellem 9.00 og 13.00.

Ved fest og høj musik: Hold vinduer lukket og vis hensyn, især efter kl 22.00. Naboer kan orienteres ved opslag i opgangen.

Husdyrhold

Der er tilladelse til at holde husdyr på ejendommen efter følgende godkende regler:

  1. Tilladelse til husdyrhold gives af ejerforeningens bestyrelse.
  2. Husdyrhold skal anmeldes skriftligt til administrator med oplysning om art og antal. Afmelding skal også ske skriftligt.
  3. Husdyr må ikke være til gene for øvrige beboere, det være sig ved støj (gøen m.v.), lugtgener eller på anden måde.
  4. Det påhviler husdyrejeren at drage omsorg for, at dyrene ikke forurener i opgangene eller omkring på ejendommens arealer.
  5. Hunde skal ubetinget føres i snor på ejendommens område.
  6. Ved hundehold skal der på forlangende kunne fremvises betalt hundeforsikring.
  7. Overholdes ovennævnte punkter ikke kan tilladelsen til husdyrhold inddrages.

Husdyraftalen kan ses her.